top of page
circle-accent-2.jpg

ወጣት ባለሙያዎች

በኢንተርናሽናል ሃውስ ውስጥ ያሉ ወጣት ባለሙያዎች (YP@IH) አባላት የኢንተርናሽናል ሀውስን ተልዕኮ የሚደግፉ ቡድን ነው። የYP@IH አባላት አለምአቀፍ ትምህርትን፣ ብዝሃነትን እና ማካተትን በማስተዋወቅ አለም አቀፍ አስተሳሰብ ያላቸውን ወጣት ባለሙያዎች ያሳትፋሉ። 

  

ማን ሊቀላቀል ይችላል? በታላቁ ሻርሎት ማህበረሰብ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ለማድረግ የሚፈልጉ ከ40 ዓመት በታች የሆኑ ወጣት ባለሙያዎች። 

waves.png

YP@IHን ይቀላቀሉ

bottom of page